Home Genel Pratik ve Teknik Süt Sığırı Besleme

Pratik ve Teknik Süt Sığırı Besleme

0
291
Giriş1
1.Sindirim Sistemi4
Rumen Mikroorganizmaları7
Mikroflora (Rumen Bakterileri)10
Selülolitik Bakteriler10
Hemiselülolitik ve Pektinolitik Bakteriler10
Amiloloitik Bakteriler10
Basit Şekerleri Kullanan Bakteriler10
Asit Kullanan Bakteriler10
Proteolitik Bakteriler11
Amonyak Üreten Bakteriler11
Lipolitik Bakteriler11
Metan Üreten Bakteriler12
Rumen Protozoaları12
Siliat Protozoalar12
Aneorobik Mantarlar13
Mayalar14
Bakteriyofajlar14
2.Rumende Besin Madde Metabolizmaları15
Protein Metabolizması15
Karbonhidrat Metabolizması20
Şekerlerin Fermantasyonu22
Pirüvat Metabolizması22
Lipit Metabolizması24
Lipitlerin Hidrolizi24
Biyohidrojenasyon25
Mikrobiyal Yağ Asidi Sentezi26
Rumen Fermantasyonu ve Düzenlenmesi27
3.Süt Sığırlarının Beslenmesi40
Sağmal İneklerin Beslenmesi40
Süt İneklerinin Besin Madde Gereksinmeleri (NRC, CNCPS, INRA)40
Kuru Madde Tüketimi40
Enerji Gereksinmesi43
Protein Gereksinmeleri46
Mineral Gereksinmeleri49
Vitamin Gereksinmeleri (NRC, 2001)50
4.Yemlerin Enerji ve Protein İçeriklerinin ve Besin Madde Teminlerinin Saptanması56
Enerji ve Protein (NRC, CNCPS, INRA)56
NRC (2001)56
CNCPS (Fox ve ark. 2003)60
INRA (2007)63
5. Sağmal İneklerin Beslenmesi66
I. Dönem (0-70 gün): Süt veriminin en yüksek olduğu dönem67
II. Dönem (70-140 günler=Laktasyon Ortası): Yem Tüketiminin En Yüksek Olduğu Dönem82
III. Dönem (140-305 gün=Laktasyon Sonu)83
6. Kurudaki İneklerİn Beslemesİ85
Kuruya Çıkarma85
Kuru Dönemin Süresi85
Kuru Dönem ve Kısımları86
Uzak Kuru Dönemde (Far off) Besleme88
Yakın Kuru Dönem (Close up)90
7. Süt Sığırı İşletmelerinde Yemlemenin Yönetimi95
Süt Sığırı İşletmelerinde Uygulanan Yemleme Sistemleri95
Standart Yemleme (Verime Göre Yemleme)95
Stratejik Yemleme96
Tam Yemleme (Total Mixed Ration, TMR)97
Stratejik Tam Yemleme99
Mikser Vagonun Yönetimi100
Gruplama103
İnekleri Gruplamada Esaslar104
Grup Sayısı106
Grup İçi Homojenliğin Sağlanması108
Grup Değişiklikleri108
Yemlemede Yapılan Hatalar109
Kısıtlı yemleme109
Yetersiz Yemlik Alanı109
Satın Alınan Karma Yemlerin Yanında Başka Yem Hammaddeleri Kullanmak111
8.Süt Sığırı İşletmelerİnde Beslemenİn Değerlendİrİlmesİ113
Vücut Kondisyon Skoru (VKS)113
Süt Üretim Etkinliği (Yem Kullanım Etkinliği)116
Yemlik Puanlama122
Gübre Değerlendirme125
Gübre Rengi125
Gübre Skoru126
Gübrenin Yıkanması128
Gübre Separatoru Kullanımı Standartları ve Sonuçların Yorumlanması129
Gübre Yıkama Sonuçların Genel Değerlendirmesi130
Süt Kompozisyonu131
Süt Komponentlerinin Sentezi için Gerekli Besin maddeleri133
Süt Yağı ve Yapısı134
Süt Yağının Kaynakları134
Kan Lipitleri134
Yeniden Sentez135
Süt Yağı İçeriğini Etkileyen Besleme Faktörleri136
Kaba/Kesif Yem Oranı136
Yem tüketimi138
Yemleme Sıklığı139
Kaba Yemin Partikül Büyüklüğü139
Karbonhidrat Kaynağı139
Tane Yemlere Yapılan Muameleler141
Rasyon Yağı141
Rasyonda Kullanılan Yağın Süt Yağ Asidi Kompozisyonuna Etkisi142
Rasyon Proteini145
Tampon Maddeler145
Süt Proteini146
Süt proteini ve yapısı146
Süt Protein İçeriğini Etkileyen Besleme Faktörleri146
Enerji Tüketimi146
Rasyon Yağı147
Niasin148
Rasyon Nişasta ve Şeker Düzeyi148
Süt Üre Düzeyi150
Sütte Aflatoksin M1151
Sütte Koku152
Sütte Sıklıkla Karşılaşılan Koku ve Tad Çeşitleri155
İneksi ve Barınak Havası Kokulu Süt155
Acılaşmış (Rancid) Süt155
Oksidasyon Kokusu156
Maltlı (Alkol:bira) Koku157
Sütte Asidik Tad ve Koku158
Yabancı Kokulu Süt158
Rumen Doluluğu158
Rumen Doluluk Skoru159
Geviş Getirme160
Yem Tüketmeme (Yemden Sakınma ve/veya Yem Tüketiminde Düşme)162
Mikotoksinler162
Ketozis163
Abomasum Kayması (Abomasum-Şırdan Deplasmanı)163
Asidoz164
Pnomoni ve Akciğer Enfeksiyonları165
Yemlerdeki Antibesinsel Faktörler, Tat ve Aroma Farklılaşması165
Süt Sığırlarında Ani Süt Düşüşü Nedenleri ve Önlemler166
Yüksek Kesif Yem ve Melas Kullanılması Durumunda Olumsuz Etkiyi Azaltma Yolları169
9. Süt Sığırlarının Üremesinde Beslemenin Rolü172
Üreme Performansı Düşüşünün Nedenleri172
Yüksek Verim172
Metabolik Hastalıklar174
Barınak174
Sıcaklık Stresi175
Beslemeden Kaynaklı Faktörler177
Negatif Enerji Dengesi177
Erken Dönem Beslenmenin Etkileri180
Prenatal Dönem (Fötal Programlama)180
Cinsi Olgunluk Öncesi ve Sonrası182
Kuru Dönem ve Geçiş Dönemi (Doğum Öncesi ve Sonrası 3 Hafta)183
Erken Laktasyon192
Rasyon Enerji Düzeyi ve Kaynağı192
Glükojenik (Yüksek Nişastalı veya İnsulin Üretimini Teşvik Eden) Rasyon Kullanımı193
Rasyonda Yağ Düzeyinin Artırılması veya Farklı Yağ Kaynaklarının Kullanılması194
Glükojenik ve Lipojenik Rasyonlarla Ardışık (Sıralı) Besleme198
Rasyon Protein Düzeyi ve Kaynağı199
Yem Katkı Maddeleri, Etkicil Maddeler ve Diğer Maddeler200
10. Sıcak Yaz Aylarında Süt Sığırlarının Beslenmesi204
Sıcaklık Stresi-Besleme İlişkisi212
Yem Tüketimi212
Su Tüketimi214
Yemlerin Isı Artış (Heat Increment) Değerleri215
Kaba Yem Tüketimi216
Rasyonda Yağ Kullanımı217
Rasyon Proteini219
Rumen Sağlığı221
Mineraller222
Yem katkı Maddeleri223
11. Süt Sığırı Rasyonlarında Kullanılan Yem Katkı Maddelerİ227
Tampon Maddeler228
Niasin (B3 Vitamini: Nikotinik Asit, Nikotinamid)232
Korunmuş Kolin233
Korunmuş Aminoasitler234
İyonoforAntibiyotikler235
Maya (Sacchoromyces cerevisia)236
Probiyotikler238
Enzimler239
Yukka Ekstraktı240
Organik Asitler240
Biyotin241
Kalsiyum Propiyonat243
Propilen Glikol244
Anyonik Tuzlar244
Toksin Bağlayıcı ve Engelleyiciler247
Çinko Metionin (Metinonin-Çinko Şelatı)251
Bitkisel ekstraklar (Uçucu Yağlar)252
12. Yemlemenİn Yönetİmİnde Kullanılan Teknolojİler254
13. Buzağıların Beslenmesi258
Doğum Öncesi (Prenatal) Dönem258
Doğumda Yapılması Gerekenler259
Doğumdan Sonraki İlk 3 Günde Yapılması Gerekenler259
Kolosturum (Ağız sütü) Beslemesinden – Sütten Kesime Kadar Olan Dönem266
Süt ikame Yemleriyle Besleme271
Sütten Kesme272
Buzağı Besleme ve Gelecek Performansa Etkileri273
Kolosturumun (Ağız Sütü) Etkileri274
Sıvı Yem Tüketiminin Etkileri275
Üçüncü Aydan Doğuma Kadar Düvelerin Beslenmesi277
Sütten kesim-Cinsi Olgunluk Arası Dönemi (3-10 ay, 200-300 kg),279
Cinsi Olgunluk-Doğum Dönemi (10-27 ay; 250-550 kg Canlı Ağırlık):281
14. Süt sığırlarında karşılaşılan metabolik problemler287
Enerji Metabolizmasıyla İlgili Hastalıklar287
Yağlı İnek Sendromu (Yağlı Karaciğer)287
Ketozis288
Sürünün Ketozis Bakımından Değerlendirilmesi290
Sonun Atılamaması291
Üreme Problemleri (Döl Tutmama)292
Düşük Selüloz Alımı ve Asidozisten Kaynaklanan Sağlık Sorunları293
Asidozis293
Şişme295
Laminitis (Tırnak İltihabı-Topallık)298
Şırdan (Abomasum) kayması301
Süt Yağ Düzeyi Düşüklüğü (Düşük Yağ Testi )302
Mineral Metabolizması Hastalıkları303
Süt Humması (Hipokalsemi)303
Ot Tetanisi (Hipomagnezemi)305
Diğer Hastalıklar306
Meme Ödemi306
15. Süt Sığırı Rasyonlarında Kullanılan Yemler ve Özellikleri307
Kaba Yemler307
Mera-Yem Bitkileri308
Silaj310
Sap, Saman, Kabuk ve Kavuzlar312
Posalar312
Kök ve Yumru Yemler313
Kesif Yemler313
16. Kaynaklar318

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here