Mevcut Çalışma “Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı , 27-30 Nisan, 2011″ında sunulmuştur.

BUZAĞILARDA KABA YEMSİZ BÜYÜTMENİN SÜTTEN KESİM ÖNCESİ VE SONRASI DÖNEMDE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ

Yük.Zir.Müh. Ali Ergin KELEŞ1       Prof.Dr.Murat GÖRGÜLÜ2   Doç.Dr. Serap GÖNCÜ3

ÖZ

Çalışmada toplam 44 erkek ve dişi Siyah Alaca buzağı ile sütten kesim öncesinde kaba yemsiz büyütmenin, sütten kesim öncesi ve sonrası performans üzerine etkileri araştırılmıştır. Buzağılar doğum ağırlıklarına göre 2 deneme grubuna ayrılmışlardır. Birinci deneme grubu buzağı başlangıç yemi ve 1-2 cm uzunluğundaki yonca kuru otu ile ikinci deneme grubu ise sadece buzağı başlangıç yemi ile beslenmişlerdir. Buzağılar 8 haftalık süt içirme periyodundan sonra 8 hafta süreyle %40 buzağı büyütme yemi ve %60 1-2 cm uzunluğundaki yonca kuru otu içeren TMR ile serbest olarak yemlenmişlerdir. Elde edilen sonuçlar, cinsiyetin sütten kesim öncesindeki günlük canlı ağırlık kazancı dışındaki parametreleri önemli düzeyde etkilediği ve erkek buzağıların canlı ağırlık kazançlarının, yem tüketimlerinin ve kg canlı ağırlık kazancı için tüketilen yem miktarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Yemleme metodu hem sütten kesimden sonra, hem de tüm deneme boyunca incelenen bütün özellikleri önemli düzeyde etkilemiştir. Sütten kesim öncesinde sadece kesif yem alan buzağılar her iki dönemde de yonca ve buzağı başlangıç yemi alanlardan daha fazla canlı ağırlık kazanmışlar, günlük yem tüketimleri daha yüksek olmuş ve kg canlı ağırlık kazancı için de daha fazla yem tüketmişlerdir. Dişi buzağılar sütten kesimden önceki dönemde yemleme metoduna göre yem tüketimini değiştirmezken, sadece buzağı başlangıç yemi tüketen erkek buzağılar başlangıç yemi ile birlikte yonca verilen erkek buzağılardan daha az yem tüketmişlerdir. Sütten kesimden sonraki canlı ağırlık kazancı için tüketilen yem miktarı, sütten kesim öncesinde yonca ile birlikte buzağı başlangıç yemi alan buzağılarda cinsiyete göre değişmez iken, sadece buzağı başlangıç yemi alanlarda erkek buzağılar kg canlı ağırlık kazancı için dişilere göre daha yüksek olmuştur. Bu sonuçlar, sütten kesim öncesi dönemde sadece buzağı başlangıç yemi ile beslenen buzağıların sütten kesim sonrası ve toplamda daha çok yem tükettiklerini ve daha çok canlı ağırlık artışı gösterdiklerini ve buzağıların sütten kesim öncesi dönemde kaba yem kullanılmadan büyütülebileceğini ancak her birim canlı ağırlık artışının maliyetinin daha yüksek olabileceğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar kelimeler:Buzağı besleme, sütten kesim, kaba yem, performans

The effect of feeding regime without roughage during the pre-weaning period on pre-and post-weaning performance of dairy calves

ABSTRACT

44 female and male Holstein calves were used to investigate the effect of method of feeding of roughage during preweaning on growth performance of Holstein calves in postweaning period. Each sex group was divided into two groups. The first group was fed with calf starter and ground alfalfa hay (1–2 cm lengths) and the second group was fed with calf starter only during preweaning period. After 8 week weaning period, all calves were fed with a total mixed diet containing 60% alfalfa hay and 40% calf grower for 8 weeks. Feeding regime affected all merits investigated after weaning and overall experimental period. Also sex has significant effects on all parameters except preweaning and overall daily gain parameters. The calves received concentrate only had higher feed intake, daily gain, feed to gain ratio than those of the calves receiving calf starter and alfalfa hay during preweaning period. Daily gains for both sex receiving calf starter only were not different after weaning, but the male calves had higher daily gain than the female calves when calf starter and alfalfa hay were offered. Feed to gain ratio were not changed according to the sex when alfalfa hay and calf starter, but male consumed more feed for kg gain during post weaning  when calf starter supplied only during preweaning period. The results suggested that the calves receiving calf starter only during preweaning period consumed more feed and gained more live weight after weaning and entire experimental period and calves may be raised without roughage in pre-weaning period but it could be deteriorate feed efficiency and feed cost per unit of gain.

 Key Words:Calf feeding, roughage, calves, weaning, performances

 GİRİŞ

 Genç ruminantlarda doğum sonrasında ön mideler gelişmemiştir. Genç hayvanların katı yemleri (kaba ve kesif yemler) etkin kullanabilmeleri için ön midelerinin (işkembe, kırkbayır ve börkenek) hızlı bir şekilde geliştirilmesi gerekir. Ön midelerin gelişimi ise bu katı yemlerin tüketimiyle mümkündür. Buzağının katı yem yemesinin teşvik edilmesi rumen gelişiminin uyarılmasında çok etkilidir (Jones ve  Heinrichs, 2007). Yapılan pek çok çalışmada (Lengemann ve Allen, 1959; Anderson vd.,1987; Greenwood vd.,1997; Beharka vd.,1998; Coverdale vd.,2004; Waterman, 2005; vanAckeren vd., 2009) rumenin normal gelişimi  için kaba yem kullanımının gerekli olduğu bildirilmektedir. Buzağı beslemede kaba yem kullanımı rumen hareketliliğini, epitel ve papillaların gelişimini desteklemekte (Wardrop, 1961), rumen hacmi ve kaslılığını artırmakta (Tamate vd.,  1962) ve geviş getirmeyi uyarmaktadır (Haskins vd., 1969; Hodgson, 1971, Lyford ve Huber, 1988). Ancak kaba yeme dayalı bir buzağı besleme metodu, rumen papilla gelişimi ve buzağı performansı için gerekli miktarda rumen uçucu yağ asitleri ve enerjiyi sağlayamayabileceğini bildiren çalışmalar da mevcuttur (Nocek ve  Kesler, 1980). Bazı araştırıcılar buzağı büyütmede rumen gelişimi ve performans için rasyona kaba yem eklenmesinin gerekli olduğunu bildirirken (Anderson vd., 1987; Greenwood vd., 1997; Beharka vd., 1998; Coverdale vd., 2004; Waterman 2005), diğer bazı araştırıcılar (Heinrichs ve Lesmeister 2000; Harris ve Sheare, 2003; Jones ve Heinrichs, 2007) sütten kesim öncesi kaba yem kullanımını buzağı başlangıç yemine oranla daha düşük enerji içerdiğinden veya yerli uçucu yağ asidi üretimi sağlamadığından önermemektedirler. Kesif yemler kaba yemlere göre yem tüketimi ve rumen papillalarının hızlı gelişimi için gerekli olan uçucu yağ asitleri üretimini artırmaktadır (Stobo vd.,  1966). Ancak yüksek kesif yeme dayalı rasyonlar rumen pH’sında düşüş ile kısa zincirli yağ asitleri ve laktik asitin hızlı artışına (Anderson vd.,  1987; Beharka vd.,  1998), rumen motilitesi (Owens vd.,  1998) ve rumen papilla keratinizasyonuna (Wardrop, 1961 ve Bull vd.,  1965), neden olarak kısa zincirli yağ asitlerinin emiliminde azalmaya neden olmaktadır. Sütten kesim öncesi  yüksek miktarda kesif yem tüketimi düşük pH ve keratinizasyon problemleri nedeniyle kesif yemin kompozisyonuna bağlı olarak rumen papillarında deformasyon gözlenebilmektedir.   

Son zamanlarda bazı danışmanlar ve yayımcılar sütten kesim öncesinde yeterli miktarda kesif yem sağlanıyorsa kaba yem kullanımını önermemektedirler (Jones ve Heinrichs, 2007; Lizieire vd., 2002; Nocek ve Kesler, 1980). Son çalışmalarda da kaba yem ve kesif yemle büyütme denemelerinde günlük canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma değerleri arasında gruplar arasında fark olmadığı bildirilmektedir (Porter vd., 2007;  Goncu vd., 2010).

Buzağı büyütmede kaba yem temini konusundaki çelişkili sonuç ve öneriler, sütten kesim periyodunun süresi ile ilişkilendirilebilir. Kaba yemsiz büyütme kısa sureli sütten kesim uygulayan programlar için önerilebilir (Hibbs vd.,. 1956, Leibholz, 1975, Porter vd., 2007). Ayrıca bu dönemlerde kaba yem tüketiminin buzağı büyütmenin ilk 3-4 haftalık döneminde günlük 10-90 g ile sınırlı olduğu bilinmektedir (Goncu vd.,  2010; Gorgulu vd.,  2010). Bazı ülkelerde de kaba yemsiz büyütme halen uygulamada kullanılan bir metoddur. USDA (2007) Amerika’da küçük işletmelerde ilk 25 gün büyük işletmelerde ise 40 gün süreyle kaba yem kullanılmadığını bildirmektedir.  Ancak, kaba yemsiz buzağı büyütme uygulamasının 30-35 günden uzun süreli buzağı büyütme programları için test edilmesi gerekliliği söz konusudur.  Bu nedenle, mevcut çalışma sütten kesim öncesi dönemde sadece kesif yeme dayalı veya kaba yem ve kesif yem kullanımı farklı buzağı büyütme metodlarının 8 haftalık buzağı büyütme programlarında sonuçlarını ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. 

 MATERYAL VE METOD

 Bu çalışma toplam 44 baş Siyah Alaca erkek ve dişi buzağı ile Çukurova Tarım İşletmesi Sığırcılık ünitesinde yürütülmüştür.  Buzağılar, cinsiyet, yaş ve canlı ağırlık bakımından mümkün olduğunca birbirine yakın olacak şekilde deneme gruplarına dağıtılmıştır. Deneme, sütten kesim öncesi 8 hafta ve sütten kesim sonrası 8 hafta olmak üzere 16 hafta süreyle yürütülmüştür. Denemenin her iki döneminde de buzağılar bireysel kulübelerde tutulmuşlar ve kulübelerde altlık olarak sap kullanılmıştır.

Deneme erkek ve dişi buzağılarda kaba yemli ve kaba yemsiz büyütme şeklinde dört grup olarak yürütülmüştür. Denemenin kaba yem verilen gruplarında süte ek olarak 2. haftadan itibaren pelet buzağı başlangıç yemi (%18 HP, 2800 Kcal ME) ve saman formunda öğütülmüş yonca kuru otu ayrı ve serbest olarak sağlanmıştır.Kaba yemsiz deneme grubunda ise buzağılar ikinci haftadan itibaren süte ek olarak sadece pelet buzağı başlangıç yemi (%18 HP, 2800 Kcal ME) ile sütten kesime kadar serbest olark yemlenmişlerdir. Bütün deneme gruplarında sütten kesilen buzağılar sütten kesim sonrası 8 hafta süre ile % 60 öğütülmüş kuru yonca otu ve % 40 buzağı büyütme yemi (%17HP, 2700 Kcal ME) karışımı verilerek bireysel ve serbest olarak yemlenmişlerdir.  Buzağılar doğumu müteakiben ilk gün analarıyla barındırılmış ve mümkün olan en kısa sürede kolostrumu almaları sağlanmışıtır. Günde 2 kez olmak üzere toplam 4 L/gün tam yağlı sütü sütten kesime kadar almışlardır. Sütten kesime kadar bütün hayvanlar toplam 212 L süt içmişlerdir. Süt buzağıya kovalarla verilmiştir. Su da bütün buzağılara ayrı ve serbest olarak temin edilmiştir. Doğumdan sonra iki haftada bir canlı ağırlık tartımı 500 kg ±0.001kg hassasiyetli elektronik terazi ile yapılarak canlı ağırlık kazancı hesaplanmıştır.         

Buzağıların yem tüketiminin belirlenmesi için buzağıların önlerindeki kapların daraları alınmış, belli miktar yem doldurulmuş ve iki haftada bir tartılarak yem tüketim miktarları tespit edilmiştir. Kaba yem verilen gruplarda kesif yem ve kuru yonca otu yemlikleri buzağıların önünde sürekli dolu olarak bulundurulmuş ve eksildiğinde eklenen yemler kaydedilmiştir. Deneme yemlerinin ve hammadelerin kuru madde, hamkül, protein, hamyağ analizleri AOAC (1998)’e göre; ADF ve NDF analizleri Van Soest vd., (1991)’e göre ANKOM Fiber Analizör ile yapılmış ve sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir.

Çizelge 1. Denemede Kullanılan Yem Hammaddelerinin yapısı (kg/ton) ve Besin Madde içerikleri(%)

İçerikBuzağı Başlangıç Yemi   (kg/ton)Buzağı Büyütme Yemi (kg/ton) 
Mısır202.0100.0 
Buğday190.0165.0 
Razmol160.0200.0 
DDGS100.0100.0 
Arpa100.0100.0 
Soya Küspesi85.0           — 
Tam Yağlı Soya70.0           — 
Kanola Küspesi27.0           — 
Ayçiçeği Küspesi20.0146.0 
Buğday Kepeği           —141.0 
Melas       20.020.0 
Kireç Taşı       19.019.0 
Tuz        5.08.0 
Vit-Min premix *        1.01.0 
Toksin bağlayıcı1.0  — 
Kimyasal Kompozisyon, %Buzağı Başlangıç YemiBuzağı Büyütme YemiYonca kuru otu
Kurumadde,%             91.86    92.3391.12
Ham protein,%             18.5616.8514.02
ADF,%             11.9010.2538.80
NDF,%             25.3123.9448.90
Ham Kül,%              7.847.38  3.97

*Vit-Min premix içeriği 10 kg’ında: Vit.A:15.000.000 IU, Vit D3:3.000.000 IU, Vit. E:30.000 mg, Niasin:125.000 mg, Mangan:50.000 mg, Demir:50.000 mg, Çinko:50.000 mg, Bakır:10.000 mg, İyot:800 mg, Kobalt:150 mg, Selenyum:150 mg, Fosfor:180.000 mg, Antioksidan:50.000 mg

Çalışmanın her iki cinsiyette yürütülmesi söz konusu olduğundan deneme tesadüf parsellerinde faktöriyel tertipte yürütülmüş, yemleme sistemi, cinsiyet ve interaksiyon etkisi ile birlikte incelenmiştir. Deneme verileri tesadüf parselleri deneme planında SAS (1989)’de GLM prosedürü kullanılarak anliz edilmiş ve çoklu karşılaştırmalar ise Duncan testi ile yapılmıştır.      

 ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

 Sütten kesim öncesi farklı besleme programına alınan buzağıların sütten kesim öncesi ve sonrası dönemde yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve doğum ve sütten kesim ağırlıkları ile günlük canlı ağırlık artışları Çizelde 2’de verilmiştir. Sütten kesim öncesi dönemde yemleme şekli, grupların yem tüketimi, günlük canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma oranlarını etkilememiştir (P>0.05). Cinsiyet grupları arası doğum ağırlığı, sütten kesim ağırlığı, yem tüketimi ve yemden yararlanma değerleri arası farklar istatistiki olarak önemli (P<0.01), ancak günlük canlı ağırlık artış değerleri arası farklar sütten kesim öncesi ve tüm  deneme dönemi dikkate alındığında önemsiz (P>0.05) olarak tespit edilmiştir. Günlük canlı ağırlık artışındaki değişimler 4 ve 6 aylık yaştaki erkek ve dişi buzağıların  sütten kesim öncesi günlük canlı ağırlık artışları arası farklılık olmadığını bildiren  Güler ve ark. (2006)’nın sonuçları ile benzer düzeyde gerçekleşmiştir.

Cinsiyet doğum ağırlığı, yem tüketimi ve yemden yararlanmayı önemli düzeyde etkilemiş (P<0.05), erkek buzağılar daha yüksek doğum ağırlığı ve her iki deneme döneminde de daha yüksek yem tüketimi ve yemden yararlanma değerleri göstermişlerdir. Yemleme metodu ve cinsiyet interaksiyonu sütten kesim öncesi dönemde yem tüketimi (P<0.01)  ve yemden yararlanma oranları (P<0.05) üzerinde etkili olarak tespit edilmiş ancak dişi buzağıların yemleme metoduna gore yem alımlarını değiştirmedikleri sadece kesif yemle beslenen kaba ve kesif yemi birlikte alan gruba göre daha az yem tükettikleri tespit edilmiştir.  Benzer durum yemden yararlanma oranı içinde söz konusudur.

 Çizelge 2. Sütten kesim öncesi farklı besleme programına alınan buzağıların sütten kesim öncesi ve sonrası dönemde performans verileri

YEMLEME(Y)TERCİHLİKESİF P<
CİNSİYET (C)DİŞİERKEKDİŞİERKEKSHYCYxC
1-8 Haftalar
DA, kg29.63 b31.00 a29.45 b31.36 a  0.270.740.000.33
CAK, g/gün605.35606.33622.07633.4417.660.220.720.77
YT, g/gün768.40c972.68a804.09c915.43b13.160.410.000.00
YYO1.27c1.61a1.30c1.46b  0.040.220.000.05
Yonca K.Otu, %21.8322.92      
SKA, kg63.53 c64.95ab64.29 c66.83a  0.830.120.020.50
8-16 Haftalar        
CAK, g/gün897.40b937.82 a940.42a937.50a3.680.000.000.00
YT, g/gün2369.97d2540.00c2908.50b3085.47a38.610.000.000.88
YYO2.64c2.71c3.09b3.29a0.050.000.000.05
0-16 Haftalar        
CAK, g/gün751.38b772.07ab781.25a785.47a7.940.010.120.30
YT, g/gün1569.19d1756.34c1856.29b2000.45a14.030.000.000.13
YYO2.09d2.27c2.37b2.54a0.010.000.000.62
16. HCA, kg113.79c117.47ab116.95b119.33a0.740.000.000.38

DA: Doğum ağırlığı, CAK:günlük canlı ağırlık kazancı, YT: günlük yem tüketimi, YYO:yemden yararlanma oranı, SKA:Sütten Kesim Ağırlığı, 16. HCA: 16. Haftadaki canlı ağırlık

 Cinsiyet grupları doğum ağırlıkları arası farklar literatür bildirişleri (Kocak vd., 2007; Bilgic veAlıc, 2004; Sahani vd.,  1998) ile uyum içerisinde olup erkek buzağılar beklendiği üzere dişi buzağılara göre daha yüksek canlı ağırlıklara sahip olmuşlar ve daha fazla yem tüketmişlerdir.

Yemleme metodu ve cinsiyet interaksiyonunun sütten kesim öncesi dönemde yem tüketimi  ve yemden yararlanma oranları üzerinde etkili olması tüktetilen süt miktarı ile kaba ve kesif yemi birlikte alan erkek buzağıların  daha fazla kaba yem seçmiş olmaları ile ilişkilendirilebilir.  Sütten kesim öncesi dönemde, cinsiyet gruplarının benzer canlı ağırlık gelişimi göstermiş olmaları dişi buzağıların nispeten yüksek süt tüketmiş olmaları ile bağlantılıdır. Zira bütün buzağılar denemenin sütten kesim öncesi dönemde sabah ve akşam 2 L olmak üzere toplam 4 L süt ile beslenmiş olup daha düşük ortalama doğum ağırlığına sahip olan dişi buzağılarda, sabit vücut ağırlığına göre nispeten daha fazla süt tüketimi söz konusu olmuştur. Ayrıca erkek buzağıların biraz daha fazla kaba yem tüketmiş olmaları yemin enerji düzeyinin düşmesine ve enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla biraz daha fazla yem tüketmelerine olan ihtiyaç da kaba ve kesif yemin birlikte verildiği erkek buzağılarda yem tüketiminin dişilere göre yüksek olmasını açıklayabilecek diğer bir yaklaşımdır. Diğer taraftan yüksek yem tüketimi bu grubun yemden yaralanma oranlarını yükseltmiş olabilir. Düşük yem tüketimi ve nispeten yüksek miktarda süt tüketimi yemden yararlanma oranını iyileştirdiği değişik araştırıcılar tarafından da ortaya konmuştur (Loerch, 1990; Jasper veWeary, 2002). Bununla birlikte Bair vd.,  (1972), Sahani vd.,  (1998) and Ebangi vd., (2002) sütten kesim öncesi dönemde erkek buzağılarda dişilere göre daha yüksek günlük canlı ağırlık artışı tespit etmişlerdir.

Sütten kesim sonrası ve tüm deneme dönemi birlikte değerlendirildiğinde yemleme metodu yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve günlük canlı ağırlık artış değerleri üzerinde etkili olmuştur (P<0.01). Kaba yemsiz buzağı büyütme bu dönemlerde yem tüketimi ve yemden yararlanma oranlarını yükseltmiştir. Sütten kesim sonrası ve tüm deneme boyunca günlük canlı ağırlık artışı sütten kesim öncesinde sadece kesif yemle besleme gruplarında daha yüksek bulunmuştur (P<0.01). Benzer şekilde günlük canlı ağırlık artışı hariç bütün parametreler, tüm deneme boyu cinsiyet faktöründen etkilenmiştir (P<0.01). Sütten kesim sonrası günlük canlı ağırlık artışı her iki cinsiyet grubunda da benzer düzeyde gerçekleşmiştir. Bazı araştırıclar (Guler vd.,  2006; Sahani vd.,  1998), sütten kesim sonrası dönemde cinsiyet grupları arasında fark tespit edilmediğini bildirirken, diğer bazı araştırıcılar (Bair vd.,  1972; Coulibaly ve  Nialibouly, 1998) erkek buzağılarda dişilere göre daha yüksek günlük canlı ağırlık artışı saptamışlardır. 

Sütten kesim sonrası ve tüm deneme boyu dikkate alındığında sütten kesim öncesinde sadece kesif yem tüketen buzağıların kaba ve kesif yemle beslenen gruba göre daha yüksek yem tüketimi göstermeleri daha iyi rumen gelişimine bağlanabilir (Baldwin vd.,  2004; Khan vd.,  2008). Sütten kesim öncesinde sadece kesif yem tüketen buzağılar sütten kesim sonrası ve  tüm deneme boyunca kaba yem ve kesif yemi birlikte alan buzağılara göre sırasıyla %22 ile %16 daha fazla yem tüketmişlerdir. Enerji ve protein içeriği yüksek yem tüketimi rumen doku gelişmini uyarmaktadır (Stobo vd., 1966; Lane vd., 2000). Yüksek kesif yem içeren rasyonlar rumen papilla sayısı ve hacmini, rumenden kısa zincrili yağ asitleri emilimi ile kan IGF-1 seviyesini artırmaktadır (Shen vd.,  2004; Zitnan vd.,  2005). IGF-1, rumen epitel hücreleri dahil (Zitnan vd.,  2005) pekçok hücre tipi için (Shen vd.,  2004) büyüme uyarıcıdır.

Sütten kesim sonrası günlük canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma oranı değerlendirildiğinde kaba yemsiz büyütmede dişi buzağıların daha iyi performans gösterdikleri anlaşılmaktadır. Kaba yemsiz gruptaki dişi buzağılar, kaba ve kesif yemi birlikte tüketen gruba göre  daha çok yem tüketmiş ve daha yüksek günlük canlı ağırlık artışı göstermişlerdir. Ancak, sütten kesim öncesinde sadece kesif yem tüketen erkek buzağılar tükettikleri yemle orantılı olarak günlük canlı ağırlık artışı göstermemişlerdir. Kesif ve kaba yemi birlikte alan dişi buzağılar, sütten kesim sonrası yeterli yem tüketememişlerdir. Bu durum daha önce belirtildiği üzere, düşük canlı ağırlıkları ve sütten kesim öncesi ve sonrasında düşük yem tüketimleri ile açıklanabilir.

Bu çalışmanın sonucunda, buzağıların sütten kesim öncesinde sadece kesif yemle beslenmesi buzağılarda sütten kesim sonrası ve toplam 16 haftalık deneme boyunca yem tüketimlerinin günlük canlı ağırlık artışlarının iyilerştirdiği ancak kg canlı ağırlık kazancı için gerekli yem tüketimini artırdığı görülmüştür. Yemden yararlanmanın kötüleşmesine rağmen özellikle dişi buzağılarda hızlı canlı ağılrık kazancı erken cinsi olgunluk ve erken damızlıkta kullanmaya imkan tanıyacağından yemden yararalanmadaki olumsuzluk telafi edilebilir. 

TEŞEKKÜR

Mevcut çalışmadaki finansal desteği için Ç.Ü. Araştırma Projeleri Birimine teşekkür ediyoruz (Proje No: ZF2009BAP6).

KAYNAKLAR

Akayezu,  J.M, Lınn, J.G, Otterby, D.E. Ve Hansen, W.P., 1994.” Evaluation of calf starters containing different amounts of crude protein for growth of Holstein calves”J. Dairy Sci. 77, 1882-1889.

Anderson, K.L., Nagaraja, T.G., Morrıll, J.L., Avery, T.B., Galıtzer, S.J. VeBoyer, J.E., 1987. “Ruminal microbial development in conventionally or early-weaned calve”. J. Anim. Sci.64,1215-1226.

AOAC, 1998. “Official methods of analysis”. Association of Official Analytical Chemists, Inc., Arlington, Virginia,USA.

Baır, L.G., Wılson, L.L.Ve Zıegler, J.H., 1972. “Effects of calf sex and age of dam on pre and post weaning performances of calves from an Angus-Holstein crossbred herd”. J. Anim. Sci.35:1155-1159.

Baldwın, R.L., Mcleod, K.R., Klotz, J.L. ve Heıtmann, R.N., 2004. “Rumen development, intestinal growth and hepatic metabolism in the pre- and post-weaning ruminant”. J. Dairy Sci., 87 (E Suppl.):E55–E65.

Beharka, A.A., Nagaraja, T.G., Morrıll, J.L., Kennedy, G.A. Ve Klemm,R.D., 1998.” Effects of form of the diet on  anatomical, microbial, and fermentative development of the rumen of neonatal calves”. J. Dairy Sci., 81,1946-1955.

Bılgıc, N. veAlıc, D., 2004. “Siyah Alaca buzağıların doğum ağırlıklarına ait genetik ve fenotipik parametre tahminleri”. Tarım Bilimleri Dergisi, 10,72-75.

Bull, L.S., Bush, L.J., Frıend, J.D., Harrıs, B.Jr ve Jones, E.W.,1965. “Incidence of ruminal parakeratosis in calves fed different rations and its relation to volatile fatty acid absorption”. J. Dairy Sci., 48, 1459–1466.

Coverdale, J.A., Tyler, H.D., Quıgley, J.D. veBrumm, J.A., 2004. “Effect of various levels of forage and form of diet on rumen development and growth in calves”.J. Dairy Sci., 87,2554-2562.

Coulıbaly M. Ve Nıalıbouly, O. 1998. “Effect of suckling regime on calf growth, milk production and offtake of Zebu cattle in Mali”. Trop. Anim. Health Prod.30(1998), pp. 179–189.

Ebangı, A.L., Erasmus, G.J., Mbah, D.A. Tawah, C.L. Ve Messıne, O. 2002. “Factors Affecting Growth Performance in Purebred Gudali and Two-Breed Synthetic Wakwa Beef Cattle in a Tropical Environment”. Revue Élev. Méd. vét. Pays trop., 2002, 55 (2) : 149-157

Göncü, S., Doran, F., Kılıç, Ü., Boğa, M. Ve Görgülü, M., 2010. “The Effect of Feeding Regime Without Roughage on Growth Performances of Calves During Pre-weaning During Period”. J Agric Sci,  2010, 16 (2),1-8

Görgülü, M., Göncü Karakök, S. Ve  Gökçe, G. 2010. “The Effects of Supplemental L-Carnitine on Growing Performance of Milk-Fed Calves”. Cuban Journal of Agricultural Science, Volume 44, Number 2, 117-119, 2010

Güler,O.,Yanar,M.,Bayram,B,Metin,J.,’Performance and health of dairy calves fed limited amounts of acidified milk replacer’,South African J.Anim.Sci.,36(3):149-154

Greenwood, R.H., Morrıll, J.L., Tıtgemeyer, E.C. VeKennedy, G.A., 1997. “A new method of measuring diet abrasion and its effect on the development of the fore-stomach”. J. Dairy Sci., 80, 2534-2541.

Harrıs, B. ve Shearer,J.K., 2003. “Feeding and management of young dairy calves”. (Available:http://edis.ifas.ufl.edu/ds117 14 April 2010)

Haskıns, B.R., Wıse, M.B., Craıg, H.B., Blumer, T.N. Ve Barrıck, E.R., 1965. “Effects of adding low levels of roughages or roughage substitutes to high energy rations for fattening steers”. J. Anim. Sci.,  29 , 345–353.

Heınrıchs, A.J., Lesmeıster, K., 2000. “Why you should hold off on feeding forage to calves”. Hoard’s Dairyman 145: 638

Hıbbs, J. W., Conrad, H. R., Pounden, W. D., Frank, N.,1956. “A high roughage system for raising calves based on early development of rumen function. VI. Influence of hay to grain ratio on calf performance, rumen development, and certain blood changes”. J. Dairy Sci. 39:171-179

Hodgson, J., 1965. “The effect of weaning treatment on the development of solid food intake in calves”. Animal Production, 7, 7–17.

Jones, C. veHeınrıchs, J., 2007. Early Weaning Strategies. http://www.extension.org/pages/ Early_Weaning_Strategies

Jasper, J. ve Weary, D.M., 2002.  Effects of ad libitum milk intake on dairy calves. J. Dairy Sci., 85, 3054–3058.

Khan, M.A., Lee, H.J., Lee, W.S., Kım, H.S., Kım, S.B., Park, S.B., Baek, K.S., Ha, J.K. ve Choı, Y.J., 2008.  “Starch Source Evaluation in Calf Starter: II. Ruminal Parameters, Rumen Development, Nutrient Digestibilities, and Nitrogen Utilization in Holstein Calves”. J. Dairy Sci., 91,1140-1149.

Koçak, S., Tekerlı, M., Özbeyaz, C. VeYüceer, B., 2007. “Environmental and Genetic Effects on Birth Weight and Survival Rate in Holstein Calves”.Turk J Vet Anim Sci, 31(4), 241-246

Lane, M. A., Baldwın, R. L. Ve Jesse, B. W., 2000. “Sheep rumen metabolic development in response to age and dietary treatments”. J. Anim. Sci.78: 1990–1996.

Leibholz, J., 1975. Ground roughage in the diet of the early weaned calves. Animal Production, (1975) 20;93-100. 

Lengemann, F.W. ve Allen, N.N., 1959. “Development  of rumen function in the dairy calf. II. Effect of diet upon characteristics of the rumen flora and fauna of young calves”. J. Dairy Sci., 42,651-656

Lızıeıre, R.C., Cunha, D.N. F. V. Da, Martuscello, J.A. ve  Campos, O.F.,2002. “Fornecimento de volumoso para bezerros pré-ruminantes”. Ciência Rural, Santa Maria, v. 32, p. 835-840, 2002.

Loerch, S.C. 1990. “Effects of feeding growing cattle high-concentrate diets at a restricted intake on feedlot performance”. J. Anim. Sci.68, 3086-3095.

Lyford, S.J. ve Huber, J.T., 1988. “Digestion, metabolism and nutrient needs in preruminants”. In: D.C. Church, Editor, The Ruminant Animal. Digestive Physiology and Nutrition, Edition Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, USA, p. 401.

Nocek, J. E. ve Kesler, E. M. 1980. “Growth and rumen characteristics of Holstein steers fed pelleted or conventional diets”. J. Dairy Sci., 63: 249–254

Owens, F.N., 1988. “Ruminal fermentation. In: D.C. Church, Editor, The Ruminant Animal. Digestive Physiology and Nutrition”. Edition Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, USA (1988), p. 145.

Porter, J.C., Warner, R.G. ve Kertz, A.F. 2007. “Effects of fiber level and physical form of starter on growth and development of dairy calves fed no forage”. J.Anim.Sci. 23:395-400.

Sahanı, M.S., Bıssa U.K. ve  Khanna, N.D. 1998. “Factors  Influencing  Pre  and  Post  Weaning  Body Weights  and  Daily  Weight  Gain  in  Indigenous  Breeds of Camels under Farm Conditions”.Proceedings of the Third Annual Meeting for Animal Production Under Arid Conditions, Vol. 1: 59-64, 1998 United Arab Emirates University

SAS (1989).SAS/STAT Software: Changes and Enhancements. Institude Inc., Cary, NC.

Shen, Z., Seyfert, H.M., Lohrke, B. Schneıder, F., Zıtnan, R., Chudy, A., Kuhla, S.,Hammon, H.M., Blum, J.W. Marten, H., Hagemeıster, H. ve Voıgt, J. 2004. “An energy-rich diet causes rumen papillae proliferation associated with more IGF Type1 receptors and increased plasma IGF-1 concentrations in young goats”. J.Nutr. 134:11-17.

Stobo, I.J.F., Roy, J.H.B. ve Gaston, H.J., 1966. “Rumen development in the calf”. Brit J  Nutr, 20 , 189-215.

USDA. 2007. Dairy 2007. “Reference of Dairy Cattle Health and Management Practices in the United States”, 2007. Part I: http://nahms.aphis.usda.gov/dairy/dairy07/Dairy2007PartI.pdf.

VanSoest, P.J., 1991. “Nutritional ecology of the ruminant”. (second ed.), Comstock Publishing Associates, Ithaca, USA (1991).

VanAckeren, C., Steıngas, H., Hartung, K., Funk, R. ve Drochner, W., 2009. “Effect of roughage level in a total mixed ration on feed intake, ruminal fermentation patterns and chewing activity of early-weaned calves with adlibitum access to grass hay”. Anim. Feed Sci. Technol. (2009), doi:10.1016/j.anifeedsci.2009.05.009

Wardrop, I.D., 1961. “Some preliminary observations on the histological development of the forestomachs of the lamb. 1: Histological changes due to age in the period from 46 days of foetal life to 77 days post-natal life”. J Agric Sci 57, 335–341.

Waterman, D.F., 2005. “Sources of nutrients for milk replacers and dry starter feeds and what factors impact quality”. NRAES-175, Cooperative Extension, pp. 96-115.

Zitnan, R., Kuhla, S., Sanftleben, P. Bılska, A. Schneıder, F. Zupcanova, M. ve Voıgt, J. 2005. “Diet induced ruminal papillae development in neonatal calves not correlating with rumen butyrate”. Czech Vet.Med. 11:472-479.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz